Riktlinjer för organisationer som ska arbeta tillsammans med hundar inom vård och omsorg, från Royal College of Nursing. Det är numera allmänt känt att hundar och andra djur gör stor nytta inom hälso- och sjukvården och det blir allt vanligare med framför allt hundar inom såväl vård och omsorg som inom skolvärlden. I Storbritannien har man länge varit positiv till att hundar regelbundet gör besök på t ex äldreboenden och antalet hundar på sjukhus och i skolor ökar, det gäller vård- och terapihundar men även antalet assistanshundar som utbildas för att hjälpa en enskild brukare i vardagen. Det är allmänt känt, och vetenskapligt bevisat, att hundar har stor positiv inverkan på människors hälsa och välbefinnande, men det är av yttersta vikt att både hundar och förare har adekvat utbildning och att de områden där ekipagen ska tjänstgöra är anpassade till denna typ av aktiviteter. Det finns ingen nationell standard eller kvalitetssäkring vare sig för utbildning eller certifiering, varför Royal College of Nursing har tagit fram riktlinjer som avser både assistanshundar och sociala tjänstehundar som besökshundar, terapihundar, vårdhundar m fl.

 

Brittisk lagstiftning har misslyckats med att identifiera och skydda relationen mellan människor och sällskapsdjur. Relationen mellan en människa och sällskapsdjur kan på många sätt likställas med relationen människor emellan, när det gäller sällskap, trofasthet, närhet och livskvalitet. Djur ger människor sociala kontakter, utöver ett flertal hälsofördelar. Djurägare är friskare, mer sociala och mindre ensamma vilket gagnar såväl den enskilda människan som samhället i stort. Trots detta finns det i Storbritannien inget lagstöd för att skydda relationen människa – husdjur och många bostadsföretag, både privata och kommunala, har generella djurförbud vilket gör det svårt för djurägare att hitta ett lämpligt boende eller tvinga dem att omplacera eller avliva sina djur. Detta drabbar i synnerhet människor som är i behov av särskilda boenden; äldre och/eller människor med psykisk ohälsa. I denna studie har man jämfört förhållandena i Storbritannien med Frankrike och Kanada, där det inte är tillåtet att förbjuda människor att hålla sällskapsdjur i boendet.

 

Brooks overview pets and mental health
BMC Psychiatry har publicerat en forskningsartikel (2018 18:31) under rubriken “The power of support from companion animals for people living with mental health problems: a systematic review and narrative synthesis of the evidence.”

Den positiva inverkan sällskapsdjuren kan ha för människor med olika typer av psykisk ohälsa blir allt mer känd. Det har dock funnits relativt få evidensbaserade jämförande studier över djurens betydelse för människor med långvariga psykiska problem, så målsättningen med denna studie var att undersöka människors livskvalitet och hur deras psykiska hälsa påverkas av djurägandet.
Studien visar att sällskapsdjuren ger ett flertal hälsofördelar, även om ytterligare forskning inom området är önskvärd.

 

Submission Jo Cox Commission on loneliness
För många äldre är ett sällskapsdjur en länk till en avliden make eller maka, vilket kan vara en stor tröst då vänkretsen krymper och man blir allt mer ensam. Sällskapsdjuren, och då främst hundar, ger ökade möjligheter till sociala kontakter och ett rörligare liv genom dagliga promenader. Djurägare har minskad risk för hjärt- kärlsjukdomar som t ex hjärtinfarkt och stroke och har bevisat lägre blodtryck, mindre stress och ett ökat välbefinnande.

Vi lever allt längre och andelen äldre människor i världen ökar. Dessutom är ensamhet ett allt större problem, såväl för den enskilda som för samhällsekonomin.
SCAS (The Society for Companion Animal Studies) presenterar en studie kring sällskapsdjurens betydelse för att lindra människors ensamhet och som stöd för ett mer hälsosamt åldrande. Sällskapsdjur har en viktig funktion att fylla, inte minst för äldre människor oavsett om de bor i särskilda boenden eller i sina hem.
SCAS grundades 1979 och stöder den internationella paraplyorganisationen IAHAIO (International Association of Human-Animal Interaction ORganizations) där Manimalis är medlem.

 

Värdet av hundar och katter i Sverige 2017
No. 2017.1 Den här rapporten är en del av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt som inbegriper kompetens inom ekonomi, husdjursvetenskap och veterinärmedicin. Forskningsprojektet omfattar dels studier av de monetära flöden som beskrivs i rapporten, dels studier av värdet som upplevda fördelar och nackdelar med djuren för med sig. Människor värdesätter ofta hundar och katter betydligt högre än vad som reflekteras av monetära flöden.

DYN-rapport 2016
DYN har under 2016 låtit göra en ny kartläggning för att se om de trender som DYNs medlemmar uppfattar stämmer överens med verkligheten. Då den förra kartläggningen gjordes rapporterade ett flertal företag och organisationer att branschen växte och att man avsåg utöka verksamheten och/eller anställa mer personal. Synnerligen positivt i en annars relativt negativ trend på arbetsmarknaden. I år har man dock inte gjort någon uppskattning av omsättningen, då man väntar in den undersökning som pågår vid SLU om detta.

Någon exakt vetenskap är denna kartläggning inte då det finns liten eller ingen samlad statistik över anställda i de branscher som kartlagts. En samlad bedömning av antalet yrkesverksamma är endast en uppskattning av de siffror DYN fått fram genom kontakter med intresseorganisationer, myndigheter och företag samt genom sökningar på olika webbsidor som eniro, hitta, allabolag, Torget med flera. Kartläggningen är uppdelad i tre delar; administrativa yrken, praktiskt yrkesarbete och yrken där både praktik och teori ingår.

Djurbranschens Yrkesnämnd – DYN
Djurbranschens yrkesnämnd representerar arbetslivet och är ett nätverk för att bevaka och driva gemensamma frågor, samt främja utbildning och rekrytering inom "djurbranschen utöver lantbrukets produktionsdjur och häst". DYN driver en mängd frågor som ytterst främjar djurägarna. En tredjedel av Sveriges hushåll ställer krav på kunskap, utbildning och engagemang hos dem som arbetar med och kring våra djur.

Close
Close

Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

Close

Close